Hostel
होस्टेल
होस्टेल प्रवेश क्षमता ११७ विद्यार्थिनी
रेक्टर. सौ. उज्वला दीपक खराडे
एस. डी. पाटील नगर ताकारी रोड
इस्लामपूर तालुका. वाळवा जिल्हा. सांगली ४१५४०९
संपर्क क्र.(०२३४२) २२१०२६